Ekko
Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN:
9788282654869
Status:
Utgitt år:
2019
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654869
Status: I salg

Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtvet og Rolf Werenskjold

EKKO FRA SPANIA

DEN SPANSKE BORGERKRIGEN I NORSK OFFENTLIGHET

Det er over 80 år siden den spanske borgerkrigen (1936–39) brøt ut, men debatten om den har pågått siden. I det spanske samfunnet ble borgerkrigen forsøkt undertrykt gjennom hele Franco-perioden. Selv etter Francos død i 1975 og innføringen av demokratiet, har borgerkrigen vært et tabubelagt tema.

Under krigen mobiliserte Spania-saken den norske opinionen intenst. Borgerkrigen var grusom, blodig og langvarig – og ble dekket i media som vel ingen annen krig før. Journalister, skribenter og diktere samlet seg i skarer i Barcelona og Madrid for å fortelle – eller bare være til stede mens den utspilte seg. Hver morgen sto beretninger om dagens fronter og slag på avisenes førstesider. Dekningen gjenspeilte et nesten merkelig omfattende engasjement.

Hvorfor og hvordan var media så opptatt av borgerkrigen? Denne boka forteller om krigen slik den ble debattert i samtidens media, men også om hvordan den ble omtalt på møter eller vist på utstillinger over hele landet. Borgerkrigen gikk igjen i bilder, tekst, film, grafikk og karikaturer fra dag til dag. Men med hvilken tendens – mediamessig, politisk, propagandistisk? Dette er historien om hvordan Spania-saken engasjerte og gikk igjen i hele medielandskapet i Norge.

«Med grundig dokumentasjon og analyse – politisk, ideologisk – tegner forfatterne et engasjerende, nyansert, levende bilde av en tid og en strid da den engelske Spania-spesialisten Raymond Carrs utsagn ‘Spania ga en hel generasjon av forfattere en følelse av mening, av rom for handling’ åpenbart gjaldt langt flere enn skrivende mennesker.»

Geir Pollen, KLASSEKAMPEN

«De tre forfatterne har valgt en ny måte å nærme seg historien på. Her blir ny informasjon og gammel kunnskap formidlet på en spennende og til dels sjokkerende måte, fordelt på 11 hovedkapitler pluss flere til­legg. Forfatternes arbeidsfor­deling gir fremstillingen en styrke. […] Fra sine ulike faglige ståsteder tar forfatterne leserne med på en spennende gjen­nomgang av borgerkrigens ulike sider, ikke minst når det gjelder fremstillingene i samti­dens medier og litteratur. Men her er også gode analyser av maktpolitiske vurderinger og ideologisk motivasjon. […] en viktig bok for å forstå hvordan Spania­saken enga­sjerte og gikk igjen i hele medi­elandskapet i Norge. Hans Fredrik Dahl, Bernt Hagtvet og Rolf Werenskjold fortjener ros for sitt valg av fremstillingsform og inndeling av stoffet.  I tillegg har de en språkdrakt som fenger. Dette er mediehistorie på sitt beste.»

Sven-Erik Grieg-Smith (S), NORGES FORSVAR

«Interessant, grundig og balansert fremstilling av Den spanske borgerkrigen i samtidens norske offentlighet. Boken gir en bred og balansert fremstilling av hvordan den spanske borgerkrigen ble omtalt og debattert i norsk offentlighet i samtiden. […] Dette er uten tvil den grundigste og mest omfattende gjennomgang av den spanske borgerkrigen i samtidens norske offentlighet som finnes. Gjennom analyser av offentlige foredrag, filmer, aviser, radio, litteratur, teater og billedkunst nyanseres bildet av en gjennomideologisert norsk offentlighet. Det er samtidig en lettlest bok. […] Både de som er interessert i den spanske borgerkrigen i og for seg og den norske offentligheten i mellomkrigstiden, bør lese denne boken.»

Marcis Buck, APOLLON