Etter historiens slutt_forside
Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN:
9788282654999
Status:
Utgitt år:
2019
Innbinding:
Heftet
4
ISBN: 9788282654999
Status: Utsolgt

Mathilde Fasting

ETTER HISTORIENS SLUTT

Møter med Francis Fukuyama

Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflyt­­elsesrike­ statsvitere.­ Han­ slo­ igjennom­ i­ offentligheten­ med­ et­ brak­ med­ artikkelen­ «The­ End­ of History»­ i­ 1989.­ Der­ spådde­ han Sovjetunionens­ oppløsning­ og­ at­ Historien­ gikk­ mot­ slutten.­ Fukuyama­ har­ siden­ den­ gangen­ vært­ produktiv­ og­ skrevet­ om­ temaer­ knyttet ­til­ anerkjennelse,­ verdighet, ­identitet, nasjonalisme,­­ religion­ og­ kultur.­ Han­ er­ dessuten­ kjent ­for­ å­ ta­ opp­ utford­ringen­ Vestens­ liberale­ institusjoner­ står­ overfor,­ årsaker­ til­ politisk­ og ­økonomisk­ utvikling­ og­ betingelsene­ for politisk­ demokrati.

Mathilde­ Fasting­ presenterer ­i ­denne­ boken­ hele­ Fukuyamas­ forfatterskap.­ Fasting­ tar­ leseren­ med­ på­ møter­ hun­ hadde­ med­ Fukuyama­ våren­ 2019.­ Diskusjonene­ favner­ vidt­ og ­bredt, og­ vi­ blir­ kjent­ med­ Fukuyamas­ tankeverden.­ Fukuyama­ er­ en­ varm­ forsvarer­ av­ det ­liberale­ demokratiet­ og­ en­ tenker ­som­ over­ tid­ har­ utviklet­ et­ bredt­ teoretisk­ og­ empirisk­ fundament­ for­ å­ forstå hvordan­ liberale­ demokratier­ oppstår,­ hva­ som­ er­ det­ vesentlige­ ved­ dem,­ og­ hvorfor ­de­ så­ langt­ er­ de­ beste­ eksemplene­ på­ politisk­ orden­ vi­ kjenner­ til.­

Men­ han­ er­ også­ bekymret­ og­ sier­ at­ liberale demokratier­ står­ overfor ­flere­ utfordringer.­ De­ kan­ deles­ i­ tre­ kategorier:­ konkurranse­ fra­ autokratiske­ regimer,­ svekkede­ institusjoner ­i ­liberale demokratier­ og­ den­ undergravende­ virkningen­ av­ populisme,­ polarisering­ og­ mangel ­på ­forsvar ­av ­liberale­ demokratier.

«I am very gratified that Mathilde Fasting has undertaken a serious effort to understand my life and work, and to try to systematize the different themes that I have written about over the years.  I hope that it contributes in some way to a broad reconceptualization of what it means to live in a liberal democratic society in the 21st century.»

Francis Fukuyama

«Mathilde Fasting fører et forbilledlig klart språk og introduserer de sentrale temaene i Fukuyamas forfatterskap etter hvert som dette har utviklet seg. Leserne får her en god innføring i et etter hvert massivt tekstkorpus.»

Kjetil Korslund, NY TID

Forfatter(e)