Kontroll_forside
Pris:
399.00
ISBN:
9788281520561
Status:
Utgitt år:
2021
Sideantall:
272
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788281520561
Status: I salg

Sverre Flaaten (red.)

KONTROLL AV KAPITAL

1814–1917

I kjølvannet av 2000-tallets økonomiske kriser og uro har forholdet mellom rett og kapital fått en framskutt plass i offentligheten, men spørsmål om rett og kapital er ikke nytt. Gjennom 1800-tallet og fram mot første verdenskrig i Norge ble det vedtatt en rekke nye lover som kontrollerte kapitalen. Konkursloven og aksjeloven er de mest kjente. Likefullt var ikke kontroll det eneste motivet, også regulering og tilrettelegging var viktige hensyn, det handlet om å skape en fungerende økonomi.

Rettsliggjøringen av kapitalen på 1800-tallet kom som et produkt av industrialisering og handel på tvers av grenser. Den grenseløse kapitalen skapte et opplevd behov for europeisk harmonisering av lovverk, men harmoniseringen måtte balanseres mot nasjonale interesser og økonomisk egenart, interesseavveiningene for lovgiver var mange. I denne boka analyseres forholdet mellom rett og kapital, og et knippe av de lovene som kom på 1800-tallet fram til 1917. Boka avsluttes med et kapittel om konsesjons-lovene som søkte å kontrollere utenlandske kapitalinteressers adgang til å utnytte norske naturressurser. Til grunn for de ulike kapitlene ligger spørsmålene: hva var forholdet mellom rett og kapital, og hvordan skal vi forstå rettsliggjøringen av kapitalen som fant sted på 1800-tallet?

 

INNHOLD

 

FORORD [7]

INNLEDNING [9]

Sverre Flaatten

 

DEL EN

KONTROLLENS RAMMEVERK

1. KONSTITUSJON OG KAPITAL

Rettslige rammer for økonomisk liv [29]

Christoffer Conrad Eriksen

2. PENGEPOLITIKK PÅ 1800-TALLET

Politisk beslutningsmyndighet [55]

Helge Syrstad

3. OM NÆRINGSFRIHET OG NÆRINGSSIKKERHET

PÅ 1800-TALLET [95]

Geir Heivoll

 

DEL TO

DEN PRIVATRETTSLIGE REGULERINGEN:

NOEN NYE LOVER ETTER 1850

4. EN HANDELSMANN BLIR TIL

Konkursloven av 1863 og rettsliggjøringen

av den økonomiske handlingen [127]

Sverre Flaatten

5. KAMPEN MOT UNDERHÅNDSAKKORDENE (1879–1899)

Om diskusjonene som ledet frem til akkordforhandlingsloven av 1899 [161]

Marie Meling

6. KONTRAKTSFRIHET, AKSJESELSKAPS TETTHET I VERDENSTOPPEN OG DEBATTEN OM AKSJELOVEN AV 1910 [195]

Harald Espeli

 

DEL TRE

OFFENTLIGRETTSLIG KONTROLL AV KAPITAL: MOT EN NY TID?

7. KONSESJONSLOVGIVNING, EIENDOMSRETT

OG KAPITAL 1888–1917 [239]

Ivar Alvik

Forfatter(e)