Status:

Wyller, Torgeir Bruun

Torgeir Bruun Wyller (f. 1960) er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og leder for Helsetjenesteaksjonen. Han forsker bl.a. på forvirringstilstander og legemiddelbruk hos gamle, driver utstrakt undervisnings- og formidlingsvirksomhet, og er forfatter av Geriatri – en medisinsk lærebok. Han har arbeidet klinisk i de fleste deler av geriatrien, inkludert veiledning i sykehjem. Tidligere har han bl.a. arbeidet som fengselslege ved Ila landsfengsel, som lege ved Conrad Svendsen Senter som er et bofellesskap for multifunksjonshemmede døve, og som medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.